GDPR & marketing

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)


1. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů
Obchodní společnost VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o. IČ: 293 55 206, se sídlem: Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov.  (dále jako „VINAŘSTVÍ PAULUS“), jakožto provozovatel ubytovacích služeb na dané adrese, tímto v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“).

VINAŘSTVÍ PAULUS tímto zákazníkům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

VINAŘSTVÍ PAULUS je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. VINAŘSTVÍ PAULUS zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává VINAŘSTVÍ PAULUS rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
VINAŘSTVÍ PAULUS zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, číslo účtu, email, SPZ a telefonický kontakt.
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
 • Záznamy z kamerového systému umístěného v areálu Hotelu Templ, fotografické záznamy.
 • Údaje o transakcích mezi VINAŘSTVÍ PAULUS a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka, údaje z platebních karet.

 

3. Účely a právní důvod zpracování údajů
VINAŘSTVÍ PAULUS osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi VINAŘSTVÍ PAULUS a zákazníkem, jakož i k provedení případných opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na VINAŘSTVÍ PAULUS vztahují. VINAŘSTVÍ PAULUS má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy a při ochraně zejména majetkových práv prostřednictvím kamerového záznamu. Dále má VINAŘSTVÍ PAULUS povinnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů VINAŘSTVÍ PAULUS. Oprávněným zájmem VINAŘSTVÍ PAULUS může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi VINAŘSTVÍ PAULUS a zákazníkem. Oprávněným zájmem VINAŘSTVÍ PAULUS může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou. Oprávněným zájmem může být rovněž zájem na ochraně majetkových a dalších práv při zabezpečení objektu VINAŘSTVÍ PAULUS kamerovým systémem.

 

4. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí
Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany VINAŘSTVÍ PAULUS je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout.   Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností VINAŘSTVÍ PAULUS před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi VINAŘSTVÍ PAULUS a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku VINAŘSTVÍ PAULUS jakož i majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů VINAŘSTVÍ PAULUS, kamerový systém slouží jako prevence před trestnou a jinak závadnou činností třetích osob a k případnému prokázání této činnosti. Získávání osobních údajů z kamerového systému je zákonným požadavkem. Kamerový systém neslouží primárně k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob (toalety apod.).

Zákazník je oprávněn požádat VINAŘSTVÍ PAULUS, aby zákazníkovi nebyla zasílána obchodní sdělení a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.

 

5. Příjemci osobních údajů
VINAŘSTVÍ PAULUS poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující VINAŘSTVÍ PAULUS účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti IT a osoby poskytující datová úložiště) agentura nebo jiný subjekt. VINAŘSTVÍ PAULUS takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem VINAŘSTVÍ PAULUS. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů VINAŘSTVÍ PAULUS osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

 

6. Práva zákazníka
Zákazník je oprávněn požadovat od VINAŘSTVÍ PAULUS přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi VINAŘSTVÍ PAULUS a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

7. Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje zákazníka, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi VINAŘSTVÍ PAULUS a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů VINAŘSTVÍ PAULUS. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání doby pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku zaměstnavatele nebo jiného porušení práv.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

V Mikulově dne 1.6.2022

 

 

Marketingové podmínky - přímý marketing


Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely při vyslovení souhlasu - při vytvoření rezervace.

1. Správcem osobních údajů je společnost VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o., Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov 
Provozovna: Hotel Templ, Husova 305/50, 692 01 Mikulov 

2. Zpracovatelem osobních údajů jsou "třetí strany", pomocí kterých jste si rezervaci vytvořili ( Booking.com, Bookolo), online check in.
Tyto "třetí" strany prostřednictvím aplikace zpracovávají rezervace a data poskytují Správci. 

3. Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o ubytování či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení se k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

4. Rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty, daňové identifikační číslo, SPZ, e-mail, telefon, podpis.

5. Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu, nabídek, informací o hotelu a jeho aktivitách.

6. Posouzení nezbytnosti zpracování
Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

7. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

8. Doba zpracovávání osobních údajů
V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

9. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Přístup k osobním údajům
K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.

V Mikulově dne 1.6.2022

 

Prohlédněte si

Naše pokoje

 • Naše pokoje

  1. Hlaváček jarní

  Apartmán s krbem a výhledem na mikulovský zámek dekorovaný nejkrásnějším jarním květem Pálavy

 • Naše pokoje

  2. Zvonek okrouhlolistý

  Světle laděný dvoulůžkový pokoj situovaný do patia hotelu

 • Naše pokoje

  3. Kosatec sibiřský

  Decentně dekorovaný dvoulůžkový pokoj situovaný do patia hotelu

 • Naše pokoje

  4. Burgunda modrá

  Nádherně kolorovaný dvoulůžkový pokoj s výhledem na mikulovský zámek

 • Naše pokoje

  5. Irsay Oliver

  Dvoulůžkový pokoj v příjemných žlutých tónech s výhledem na mikulovský zámek

 • Naše pokoje

  6. Bledule jarní

  Svěže vybarvený dvoulůžkový pokoj s výhledem na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  7. Meruňka obecná

  Něžně meruňkově tónovaný dvoulůžkový pokoj s výhledem na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  8. Pěnkava obecná

  Útulný dvoulůžkový pokoj citlivě tónovaný odstíny žluté barvy

 • Naše pokoje

  9. Dudek

  Dvoulůžkový pokoj dekorovaný krásným živým odstínem přírodní žluté barvy

 • Naše pokoje

  10.Sokol

  Moderně zařízený dvoulůžkový pokoj s přístupem na společnou terasu nabízející výhled na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  11.Kukačka

  Moderně zařízený útulný dvoulůžkový pokoj se vstupem na společnou terasu s výhledem na reliéf krajiny rakouského regionu Weinviertel

 • Naše pokoje

  12.Sýkora modřinka

  Moderně zařízený dvoulůžkový pokoj s výmalbou v barvě cappuccino a se vstupem na společnou terasu nabízející velkorysý výhled

 • Naše pokoje

  13.Stehlík

  Útulný malý dvoulůžkový pokoj s krásným výhledem na mikulovský zámek a Svatý kopeček

 • Naše pokoje

  14.Výr

  Jemně tónovaný pokoj se dvěma oddělenými lůžky a krásným výhledem na mikulovský zámek

 • Naše pokoje

  15.Sojka obecná

  Decentně vymalovaný pokoj se dvěma oddělenými lůžky a stylovým vikýřovým okénkem

 • Naše pokoje

  16.Ledňáček

  Dvoulůžkový pokoj laděný do příjemných barev, dobové vikýřové okénko nabízí krásný výhled na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  17. Strakapoud

  Útulný podkrovní pokoj se dvěma oddělenými lůžky a výhledem na krásy Mikulova