Obchodní podmínky

UBYTOVACÍ ŘÁD

VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o.
IČO: 29355206
DIČ: CZ29355206
Se sídlem: Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov

 

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1 Ubytování hostů  se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Templ *** ( dále jen ,,ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování a ubytovaný (dále také jen ,,host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále jen ,,smlouva“).

1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty. Za písemné potvrzení se považuje i potvrzení prostředkem elektronické komunikace.

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen ,,pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1 Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. Potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu hotelu nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

2.2 Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace. Úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku ukončení ubytování/nástupu ubytování.

2.3 K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.

 

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

3.1 Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. Odst. 2.2 řádně nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

3.2 Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše hodnoty objednaných služeb, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

Pro zrušení pobytu jsou platné následující storno podmínky:

od 30 dnů do 15 dnů před nástupem: 30% z celkové ceny pobytu
od 14 dnů do 8 dnů před dnem: 50% z celkové ceny pobytu
od 7 dnů do 1 dne před nástupem, v den nástupu nebo během pobytu: 100% z celkové ceny pobytu
...Při rezervaci více jak 4 pokojů v jednom termínu pro jednoho rezervujícího platí jiné storno podmínky: 100% storno z celkové ceny z pobytu je již 14 dní před příjezdem... 

z výše hodnoty objednaných služeb

3.3 V případě mimořádných cenových nabídek pro danou akci mohou být storno poplatky upraveny. Zákazník je o nich vždy písemně informován.

3.4 V případě, že se host nedostaví k čerpání do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100% předpokládané ceny objednaného ubytování. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

 

4. Příjezd do hotelu

4.1 Ubytovaný ohlásí svůj příjezd do hotelu pověřenému pracovníkovi.

4.2 Pověřenému pracovníkovi předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. Jiný doklad své totožnosti, podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele.

4.3 Není-li sjednáno jinak, ubytování přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00-20:00. V tento čas vzniká i nárok na parkovací místo. Dřívější parkování auta není možné.

4.4 Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu  za ubytování poníženou o případnou uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl 2 odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

4.5 Pověřený pracovník seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování

4.6 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

4.7 Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě.

4.8 Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. Domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

 

5. Obecná pravidla ubytování

5.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2 Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje a vstupu do hotelu (dále společné jen ,,klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

5.3 Host je povinen:
– seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
– uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku popř. předem dohodnutou cenu v hotovosti / platební kartou
– řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování
– zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
– chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
– bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil/y
– v době od 22:00 hod. do 7:00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní osoby a sousedy nadměrným hlukem
– při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna, vypnout klimatizaci
– při odchodu z hotelu odevzdat klíč od pokoje pověřené osobě na recepci

5.4 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

– provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
– odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
– používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci
– přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
– přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníkům a jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
– uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

5.5 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí

– Nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
– Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
– Kouřit. Všechny naše pokoje jsou striktně nekuřácké. Porušení zákazu kouření bude pokutováno!!
– Používat otevřený oheň
– Používat elektronické cigarety

 

6. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

6.1 Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne u příslušného pracovníka.

6.2 Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

6.3 Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen vzniklou škodu ubytovateli uhradit. Host se zavazuje, že okamžitě uhradí případnou vzniklou škodu.

6.4 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. §2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.5 Ubytovatel má k dispozici parkoviště, ale neodpovídá za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

 

7. Odjezd z hotelu

7.1 Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován do 10:00 hodin. Při nedodržení času odjezdu bude účtován poplatek ve výši dalšího dne za ubytování. V tento čas se musí opustit i parkoviště hotelu. 

7.2 Host uzamkne pokoj a zanechá klíče pověřené osobě na recepci

 

 

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.6.2022.

Gabriela Shromáždilová
manažerka hotelu
E: hotel@hoteltempl.cz T: +420 725 117 521

 

Pro zrušení pobytu jsou platné následující storno poplatky:

od 30 dnů do 15 dnů před nástupem: 30% z celkové ceny pobytu
od 14 dnů do 8 dnů před dnem: 50% z celkové ceny pobytu
od 7 dnů do 1 dne před nástupem, v den nástupu nebo během pobytu: 100% z celkové ceny pobytu
...Při rezervaci více jak 4 pokojů v jednom termínu pro jednoho rezervujícího platí jiné storno podmínky: 100% storno z celkové ceny z pobytu je již 14 dní před příjezdem... 

Prohlédněte si

Naše pokoje

 • Naše pokoje

  1. Hlaváček jarní

  Apartmán s krbem a výhledem na mikulovský zámek dekorovaný nejkrásnějším jarním květem Pálavy

 • Naše pokoje

  2. Zvonek okrouhlolistý

  Světle laděný dvoulůžkový pokoj situovaný do patia hotelu

 • Naše pokoje

  3. Kosatec sibiřský

  Decentně dekorovaný dvoulůžkový pokoj situovaný do patia hotelu

 • Naše pokoje

  4. Burgunda modrá

  Nádherně kolorovaný dvoulůžkový pokoj s výhledem na mikulovský zámek

 • Naše pokoje

  5. Irsay Oliver

  Dvoulůžkový pokoj v příjemných žlutých tónech s výhledem na mikulovský zámek

 • Naše pokoje

  6. Bledule jarní

  Svěže vybarvený dvoulůžkový pokoj s výhledem na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  7. Meruňka obecná

  Něžně meruňkově tónovaný dvoulůžkový pokoj s výhledem na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  8. Pěnkava obecná

  Útulný dvoulůžkový pokoj citlivě tónovaný odstíny žluté barvy

 • Naše pokoje

  9. Dudek

  Dvoulůžkový pokoj dekorovaný krásným živým odstínem přírodní žluté barvy

 • Naše pokoje

  10.Sokol

  Moderně zařízený dvoulůžkový pokoj s přístupem na společnou terasu nabízející výhled na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  11.Kukačka

  Moderně zařízený útulný dvoulůžkový pokoj se vstupem na společnou terasu s výhledem na reliéf krajiny rakouského regionu Weinviertel

 • Naše pokoje

  12.Sýkora modřinka

  Moderně zařízený dvoulůžkový pokoj s výmalbou v barvě cappuccino a se vstupem na společnou terasu nabízející velkorysý výhled

 • Naše pokoje

  13.Stehlík

  Útulný malý dvoulůžkový pokoj s krásným výhledem na mikulovský zámek a Svatý kopeček

 • Naše pokoje

  14.Výr

  Jemně tónovaný pokoj se dvěma oddělenými lůžky a krásným výhledem na mikulovský zámek

 • Naše pokoje

  15.Sojka obecná

  Decentně vymalovaný pokoj se dvěma oddělenými lůžky a stylovým vikýřovým okénkem

 • Naše pokoje

  16.Ledňáček

  Dvoulůžkový pokoj laděný do příjemných barev, dobové vikýřové okénko nabízí krásný výhled na rakouský hrad Falkenstein

 • Naše pokoje

  17. Strakapoud

  Útulný podkrovní pokoj se dvěma oddělenými lůžky a výhledem na krásy Mikulova